home
logo facebook

Podpora inkluzivního vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků (32 h)

 • Číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-1124
 • Doba trvání: 32 hodin (4 dny)
 • Maximální počet účastníků: 25 osob
 • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Akreditovaný čtyřdenní kurz je zaměřen na efektivní mechanismy podpory sociálně znevýhodněných a romských žáků v procesu inkluzivního vzdělávání. V rámci kurzu se účastníci seznámí s širokou paletou možností podpory těchto žáků, podrobně proberou roli asistenta pedagoga a možnosti jeho využití. Také blíže poznají specifika jazykového a kulturního prostředí, ve kterém vyrůstají romské děti, a proberou na konkrétních příkladech možnosti jejich podpory, především v rozvíjení slovní zásoby.

Abslovent kurzu dokáže identifikovat žáka se soc. znevýhodněním, bude mít dobrý přehled o mechanismech podpory, detailně probere roli asistenta a jeho kompetence, porozumí pravidlům efektivní spolupráce mezi asistentem a učitelem. Pozná základní sociokulturní specifika romských žáků a získá informace o jejich jazykové vybavenosti a možném jazyové znevýhodnění, rozdílech mezi češtinou a romštinou a jak se tyto rozdíly projevují u žáků i o tom, co to je romský entolekt a jak podpořit žáky etnolektem hovořící v jejich jazykovém vývoji. V kurzu se se také seznámí se základním přehledem využitelné romské literatury a dalších vhodných zdrojů.

Obsah kurzu

Blok I - Podpůrná opatření při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků obecně 

 • identifikace žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí, příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění
 • spolupráce školy s rodinami sociálně znevýhodněných dětí, pedagogizace rodinného prostředí dětí, příklady z praxe
 • možnosti vytvoření podmínek pro inkluzivní vzdělávání v rámci školy, individualizace výuky, podpora asistentů, školní klub, doučování
 • možnosti podpory sociálně znevýhodněných dětí mimo školu: spolupráce s organizacemi sociální péče a s nestátními neziskovými organizacemi, příklady z praxe
 • práce s kazuistikami sociálně znevýhodněných žáků, identifikace podpory žáků ve vzdělávací praxi
 • diskuze nad kasuistikami, sdílení příkladů dobré praxe

Blok II - Role asistenta pedagoga ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

 • asistent pedagoga (AP) a jeho využití v inkluzivní škole, zákonné vymezení profese AP
 • požadovaná kvalifikace a kompetence asistenta pedagoga
 • spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, formy práce asistenta pedagoga se sociálně znevýhodněnými žáky
 • spolupráce asistenta pedagoga s rodiči sociálně znevýhodněných žáků a s dalšími mimoškolními institucemi
 • role asistenta pedagoga v zapojení sociálně znevýhodněných žáků do volnočasových aktivit
 • příklady z praxe, diskuze, dotazy

Blok III - Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků; základní informace o jejich jazykovém a sociokulturním zázemí

 • základní údaje o historii Romů a jejích dopadech na současné postavení Romů v české společnosti
 • možná sociokulturní specifika při vzdělávání romských žáků
 • jazykové kompetence a jejich uplatnění v rodinách dnešních romských dětí, příčiny jazykové heterogenity, současné poznatky o důsledcích monolingvismu a bilingvismu v kontextu vzdělávání
 • základní informace o romštině a romském etnolektu češtiny, výklad vybraných pojmů, příklady podobností a rozdílů mezi romštinou a češtinou, které se odrážejí v mluveném projevu některých romských žáků
 • jazykový odraz sociokulturních specifik, zdvořilostní fráze, nadřazené pojmy, spisovný a nespisovný jazyk, zadání úkolu pro další část kurzu

Blok IV - Možnosti jazykové podpory sociálně znevýhodněných dětí 

 • můžeme se domluvit aneb vnímání situací na základě vlastní kultury, práce s kazuistikami z praxe, sdílení příkladů dobré praxe
 • existující materiály a metody pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí a jejich stručné představení, význam a postavení romských paramisa v romské kultuře, texty romských autorů využitelné ve výuce
 • aktivity vhodné pro práci s dětmi ovlivněné romským etnolektem češtiny
 • burza nápadů: účastníci si připraví a dobrovolně představí ostatním aktivitu zaměřenou na jazykový rozvoj či jinou formu podpory sociálně znevýhodněného dítěte, může se jednat o osvědčený příklad z vlastní praxe