home
logo facebook

Podpora čtenářství

Nabízíme potřebné vzdělávání pro školy, pedagogy i individuální zájemce. V kurzech jim pomůžeme i s výběrem vhodných současných dětských knížek.

 

Kurzy pro základní školy

Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké místo v rozvoji čtenářství má čtenářská dílna? Jak postavit kvalitní čtenářskou dílnu? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky? 

 

Jak založit čtenářský klub (8h)

Osmihodinový kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit. Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou. Zprostředkuje praktické zkušenosti učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách. Mimo jiné prakticky představí dílnu čtení jako základ klubové práce.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/jak-zalozit-ctenarsky-klub.

 

S knihou po škole – Školní čtenářský klub (16h)

Vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy čtenářského klubu, na představení metodiky práce čtenářských klubů, včetně oblastí čtenářské gramotnosti, které lze ve čtenářských klubech cíleně rozvíjet. Dále pak základních forem a metod práce s knihou. Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet postupy používané v čtenářských klubech, seznámit se s vhodnou literaturou a naplánovat si první kroky v realizaci této volnočasové aktivity – vybudování zázemí klubu, jako čtenářsky podnětného místa ve škole, výběr vhodné literatury, zakomponování tří základních pilířů metodiky čtenářských klubů k rozvoji čtenářství do plánování schůzek, implementaci základních forem práce s knihou do náplně volnočasové aktivity.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/s-knihou-po-skole-skolni-ctenarsky-klub

 

Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou (40h)

Návazný čtyřicetihodinový vzdělávací cyklus vedený dvěma lektory je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy čtenářského klubu, na představení metodiky práce, konkrétních postupů a čtenářských strategií.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/ctenarsky-klub-jako-vytvareni-spolecenstvi-nad-knihou

 

S knihou ve škole – formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole (16h)

Vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na obou stupních ZŠ. Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si základní formy práce s knihou vhodné do vyučování, seznámí se s oblastmi a cíli, ke kterým práce s knihou směřuje, osvojí si vhodné metody a naplánují si vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské gramotnosti.
Během vzdělávací akce je plánována řada příležitostí konzultovat své zkušenosti s učiteli, kteří čtenářství ve škole cíleně rozvíjejí. Podstatným probíraným tématem je rovněž problematika čtenářsky podnětného prostředí ve škole jako nutného předpokladu k rozvoji čtenářství. Součástí vzdělávací akce budou i modelové lekce práce s knihou s následnou analýzou a reflexí.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/s-knihou-ve-skole-formy-prace-s-knihou-ve-vyuce-cteni-a-literatury-na-zakladni-skole

 

Tři pilíře čtenářské gramotnosti
Jak ve školní (i mimoškolní) praxi (spolu)vytvářet čtenáře (40h)

Čytřicetihodinový cyklus nabízí účastníkům osvědčený postup pro rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ/SŠ (či při volnočasové aktivitě zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti). Účastníci se v jeho průběhu seznámí s principy rozvoje čtenářské gramotnosti, ale i řadou v praxi využitelných metod a postupů, které pomáhají žákům, aby si získali pozitivní vztah k četbě. Předávání výše uvedeného je koncipováno tak, aby si účastníci mohli vše aktivně vyzkoušet a prostřednictvím autentického prožitku prohloubili vlastní čtenářskou zkušenost, která je nezbytná pro výuku čtenářské gramotnosti ve školách či volnočasových zařízeních.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/tri-pilire-ctenarske-gramotnosti

 

Učitel - spolehlivý průvodce světem čtení (56h)

Vzdělávání cyklus je určen pro učitele, kteří již absolvovali jiný vzdělávací program Nové školy, o. p. s., zaměřený na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, či obdobný kurz jiné organizace. Obsah zaměřujeme na přenesení poznatků do praxe, od plánování prvních výukových jednotek až po realizaci koncepčně řešeného výukového plánu rozvoje čtenářství ve své třídě (škole/jiné neformálně vzdělávající instituci). Účastníci budou především vedeni k přípravě své práce a následné reflexi a analýze, vzájemně si budou poskytovat kolegiální podporu a budou mít možnost prohloubit své vzdělání v oblasti čtenářské gramotnosti a jejího rozvoje. Zároveň účastníky vybavíme nástroji pro přenos nových poznatků do učitelské praxe, seznámíme je s principy akčního výzkumu a s možností jeho užití v oblasti rozvoje čtenářství.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/ucitel-spolehlivy-pruvodce-svetem-cteni

 

Tisíc možných cest k podpoře čtenáře
Jak ve školní (i mimoškolní) praxi (spolu)vytvářet čtenáře (80 hod)

Osmdesátihodinový kurz vedený dvěma lektory nabízí účastníkům osvědčený postup pro rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ (či při volnočasové aktivitě zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti). Účastníci se v jeho průběhu seznámí nejen s principy rozvoje čtenářské gramotnosti, ale i řadou v praxi využitelných metod a postupů, které pomáhají žákům, aby si získali pozitivní vztah k četbě. Kurz koncipujeme tak, aby si účastníci mohli vše aktivně vyzkoušet a prostřednictvím autentického prožitku prohloubili vlastní čtenářskou zkušenost, která je nezbytná pro výuku čtenářské gramotnosti ve školách či ve volnočasových zařízeních. Představované metody a postupy jsou přenositelné do pedagogické praxe účastníků, k čemuž jsou účastníci vedeni skrze pravidelné plánování aplikace vyzkoušeného.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/tisic-moznych-cest-k-podpore-ctenare

 

Kurzy pro mateřské školy

Nová škola, o. p. s., ve spolupráci se Step by Step ČR, o. p. s., Vám také nabízí NOVÉ akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky mateřských škol, rodinných center a ostatní zájemce o předškolní pedagogiku.

 

Jak založit čtenářský klub pro předškoláky (8h)

Osmihodinový kurz vedou dva lektoři, kteří seznámí účastníky s možnostmi, jak mohou ve své školce založit čtenářský klub jako příjemné místo rozvoje dětského čtenářství, jakým způsobem ho vést a jakými aktivitami naplnit. V kurzu představíme základní vhled do metodiky rozvoje čtenářství u předškoláků, do současné dětské literatury a seznámíme Vás s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří v mateřských školách rozvíjí dětské čtenářství cíleně.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/jak-zalozit-ctenarsky-klub-pro-predskolaky

 

Čtenářem odmalička – rozvoj čtenářství v předškolním věku (16h)

Dvoudenní kurz umožní účastníkům pochopit základní principy rozvoje čtenářské gramotnosti u předškoláků a seznámit se s různými formami práce s knihou, které jsou pro tuto věkovou skupinu vhodné. Velkým tématem vzdělávací akce je i čtenářsky podnětné prostředí, které je pro úspěšný rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti rozhodující. V kurzu nabídneme nejen jeho teoretický rámec, ale i množství konkrétních zkušeností z praxe. Kurz je povětšinou veden zážitkovou formou, účastníci budou mít možnost si aktivity prakticky vyzkoušet, reflektovat jejich použitelnost pro svou praxi a sdílet s ostatními zkušenosti s jejich zaváděním. Naučí se plánovat aktivity pro cílený rozvoj čtenářské gramotnosti a seznámí se s mnoha knižními tituly, které jim k práci budou hodnotnými pomocníky.

Více najdete na: http://novaskolaops.cz/ctenarem-odmalicka-rozvoj-ctenarstvi-v-predskolnim-veku-16h

 

Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou s předškoláky (40h)

Čtyřicetihodinový kurz Vám umožní během čtyř výukových dní potkat více lektorů, odborníků na dětské čtenářství i předškolní pedagogiku. Základem náplně kurzu jsou nejen teoretické poznatky z oblasti čtenářské pregramotnosti, ale především jejich zavedení do praxe. Uvidíte řadu ukázkových čtenářských lekcí pro předškoláky, naučíte se cíleně plánovat čtenářské aktivity, prakticky Vám poradíme s organizací klubu a seznámíme Vás s širokou škálou knižních titulů pro předčtenáře. Kurz je dále prostorem pro vzájemné sdílení zkušeností a osvědčených postupů a k povzbuzení čtenářského života nás všech. V rámci kurzu budete moci navštívit některou z mateřských škol společnosti Step by Step ČR a vidět cílený rozvoj předškolního čtenářství přímo v praxi.

Více najdete na http://novaskolaops.cz/ctenarsky-klub-aneb-vytvarime-spolecenstvi-nad-knihou-s-predskolaky