home
logo facebook

Podpora inkluze

Tyto akreditované kurzy jsou zaměřeny na posílení postavení asistenta v rámci školního prostředí, zvýšení efektivity spolupráce pedagoga s asistentem a posílení jejich komunikačních schopností.

Kurzy jsou určeny asistentům, spolupracujícím pedagogům i vedení škol, školním psychologům či speciálním pedagogům - a to v základních i mateřských školách. Nově jsme přidali kazuistické kurzy, pracující s vlastní zkušeností pedagogů a asistentů.

Všechny kurzy mohou být tzv. "do sborovny", tj. pokud naplníte kapacitu kurzu, zajistíme realizaci přímo u vás. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Veroniku Zelinkovou na emailu veronika.zelinkova@novaskolaops.cz nebo telefonu 774 580 591.

 

Kurzy pro základní školy

NOVINKA Jak zavést pozici asistenta pedagoga do škol (8h)

Kurz je určen zejména pro vedoucí pracovníky a poradenské pracovníky škol (event. školských zařízení), ve kterých je pozice asistenta pedagoga zaváděna úplně nově, event. mají z minulosti s touto profesí jen minimum zkušeností. V kurzu je vysvětlena veškerá legislativa související s profesí asistenta pedagoga, pozornost je věnována základním doporučením pro úspěšné uvedení asistenta pedagoga do učitelského sboru, efektivní nastavení jeho práce a jeho průběžné metodické vedení.

Více najdete zde.

 

Inkluzivní škola a asistent pedagoga (8h)

Kurz poskytne praktické informace jak školám, které již AP zaměstnávají, tak školám, které se pro tento krok teprve rozhodují. Poskytneme rady a příklady dobré praxe – jak začít, jak vybrat uchazeče, jak již od počátku nastavit spolupráci AP – učitel ve škole tak, aby byla škola, asistent i děti spokojené a asistent mohl úspěšně plnit svůj úkol.

Více najdete zde.

 

NOVINKA Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem (16h)

Kurz seznamuje účastníky s problematikou práce asistenta pedagoga a to s důrazem jak na základní legislativně-organizační ukotvení asistentské profese, tak i na praktické otázky práce asistentů pedagoga v prostředí konkrétní školy, v podpoře konkrétního pedagoga a při práci s konkrétními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. První blok kurzu je zaměřen na teoretické a legislativní základy ukotvení profese asistenta pedagoga s důrazem na výklad norem, které mají praktické dopady do práce asistentů. Druhý a třetí blok jsou realizovány seminární formou a zaměřují se na řešení každodenních situací a praktických problémů v oblasti uplatnění konkrétních asistentů v konkrétním školním prostředí.

Více najdete zde.

 

Tandem (16h)

Akreditovaný dvoudenní kurz je zaměřen na trénink týmové spolupráce mezi asistentem pedagoga a jeho spolupracujícím učitelem. Zaměřuje se především na vzájemné poznání, tipy na spolupráci v rámci výuky i mimo ni a na sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Součástí kurzu je i ukázka modelové hodiny.

Více najdete zde.

 

Kurzy zaměřené na sociálně znevýhodněné a romské žáky

Redukce bariér a podpora ve vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků (16h)

Dvoudenní kuz seznámí účastníky s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Přiblíží jazykové a kulturní prostředí, ve kterém vyrůstají romské děti. Na příkladech z praxe ukáže možnosti podpory jejich školní úspěšnosti, především pak podpory v rozvíjení slovní zásoby v českém jazyce a dalších jazykových kompetencí.

Více najdete zde.

 

NOVINKA Jazykové bariéry sociálně znevýhodněných romských žáků (8h)

Kurz seznamuje s různými příčinami jazykového hendikepu, s nímž se sociálně znevýhodnění romští žáci vypořádávají v průběhu školní docházky.

Účastníci získají přehled o jazykové situaci Romů v České republice, na konkrétních příkladech si ukáží původ jazykových bariér romských žáků v češtině, identifikují hendikepy vyplývající ze sociálního postavení rodiny, dostanou základní informace o romštině i romském etnolektu češtiny, seznámí se s veřejně dostupnými materiály využitelnými ve výuce a nahlédnou do světa literatury romských autorů.

Více najdete zde. 

 

NOVINKA Specifika ve vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků (8h)

Kurz seznamuje s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných a romských žáků ve vzdělávání. Účastníci získají přehled o jazykovém, kulturním a sociálním zázemí romských žáků a o specifických potřebách sociálně znevýhodněných žáků, naučí se rozlišit různé bariéry těchto žáků ve vzdělávání. Na příkladech z praxe si ukáží, jak podpořit jejich školní úspěšnost, zejména formou spolupráce školy s rodinou, přijetím různých opatření na půdě školy v době vyučování i po jeho skončení, nastavením spolupráce s dalšími subjekty z oblasti sociální péče a vzdělávání.

Více najdete zde.

 

NOVINKA Spolupráce škol s rodinami sociálně znevýhodněných žáků a jejich podpora ve vzdělávání (8h)

Komunikace mezi školou a rodinou má v procesu vzdělávání nezastupitelnou úlohu, v našem vzdělávacím systému s podporou žáků ze strany rodiny automaticky počítáme. V praxi se někdy pedagogickým pracovníkům nedaří spolupráci s rodinou navázat, a to zejména u sociálně znevýhodněných žáků, romských žáků a žáků s OMJ.

Účastníci kurzu společně s lektory na modelových příkladech z praxe zanalyzují možné příčiny neúspěchu při navazování spolupráce s rodinami sociálně znevýhodněných žáků, romských žáků a žáků s OMJ, ujasní si, jaké limity mohou mít rodiče těchto dětí a na příkladech dobré praxe si ukáží, jaké strategie se v komunikaci se sociálně znevýhodněnými rodinami osvědčují, jak je možné tuto oblast spolupráce posílit. Vyzkouší si i práci s vlastní kazuistikou.

Více najdete zde:

 

Podpora inkluzivního vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků (32h)

V rámci kurzu se účastníci detailně seznámí s širokou paletou možností podpory těchto žáků, podrobně proberou roli asistenta pedagoga a možnosti jeho využití. Také blíže poznají specifika jazykového a kulturního prostředí, ve kterém vyrůstají romské děti, a proberou na konkrétních příkladech možnosti jejich podpory, především v rozvíjení slovní zásoby, a získají přehled o využitelné literatuře a dalších důležutých inspiračních zdroijích.

Více najdete zde

 

Kazuistické semináře

NOVINKA Základní kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga (8h)

 Kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga. Seminář se skládá ze dvou čtyřhodinových bloků. V úvodu semináře jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi. Dále je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Více najdete zde.

 

NOVINKA Rozšířený kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga (16h)

 Kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga. Seminář se skládá ze čtyř čtyřhodinových bloků. V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi. V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Více najdete zde.

 

NOVINKA Dlouhodobý kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga (32h)

 Kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga. Seminář se skládá z osmi čtyřhodinových bloků. V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi. V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí. Doplněním oproti předchozím kurzům jsou reflexe z výzkumů i z praxe jiných asistentů pedagoga z ČR i ze zahraničí.

Více najdete zde.

 

Kurzy pro mateřské školy

Efektivní opatření v předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním (8h)

Účastníci základního  kurzu se seznámí s tím, co všechno lze považovat za sociální znevýhodnění a s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných dětí v rámci práce v MŠ i mimo ni (spolupráce s rodiči, NNO, orgány sociální péče). V závěru kurzu proběhne workshop – řešení kazuistik a sdílení příkladů dobré praxe.

Více najdete zde.

 

Asistent pedagoga a jeho role v předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (8h)

Kurz přiblíží účastníkům význam a možnosti využití asistenta pedagoga při předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí včetně konkrétních příkladů náplně práce a spolupráce s jednotlivými aktéry vzdělávacího procesu a základních informací o legislativním ukotvení profese asistenta pedagoga v MŠ.

Více najdete zde.

 

Jazyková výbava romských dětí předškolního věku (8h)

Účastníci kurzu se seznámí s jazykovým a kulturním prostředím, ve kterém vyrůstají romské děti, a možnostmi podpory jejich školní úspěšnosti, především pak podpory v rozvíjení slovní zásoby v českém jazyce. Dozví se, jakými jazyky se mluví v rodinách dnešních romských dětí a jaké jsou současné poznatky o důsledcích monolingvismu a bilingvismu v kontextu vzdělávání. Hravou a praktickou formou získají také základní informace o romštině a romském etnolektu češtiny a jejich interferencích s češtinou, a také o sociokulturních specificích, která zrcadlí (např. zdvořilostní fráze, nadřazené pojmy, spisovný/nespisovný jazyk, atd…).

Ve druhé části semináře účastníci získají základní informace o významu pohádek a lidové slovesnosti v romské kultuře a seznámí se s existujícími texty využitelnými pro děti předškolního věku včetně materiálů pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí. Na konci seminářů si budou moci vyměnit vlastní zkušenosti a nápady v rámci „burzy nápadů“.

Více najdete zde.

 


Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské pedagogické asistenty a doporučovali je do škol, které o ně v rámci inkluzivního vzdělávání projevily zájem. Úlohu zaměstnavatele romských pedagogických asistentů, případně prostředníka, který poskytoval školám mzdové prostředky pro romské pedagogické asistenty, zastávala Nová škola spolu s neziskovou organizací Společenství Romů na Moravě až do roku 1998, kdy byly na tuto pozici poprvé vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu.

V následující letech jsme v oblasti vzdělávání pedagogů realizovali např. Kurz pedagogického minima, Jednoleté experimentální studium dalšího vzdělávání pedagogických asistentů, devítidenní semináře dalšího vzdělávání vychovatelů – asistentů učitele ve čtyřech regionech ČR (Most, Jihlava, Praha a Ostrava).

Mezi naše další projekty patřily: Příprava asistentů do dětských domovů, Semináře o spolupráci učitelů a asistentů, Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na dálkové obory středních škol a další.

Rozvíjíme tuto tradici a nabízíme školám kvalitní vzdělávací semináře, lektorované odborníky s letitým know-how i praktickými zkušenosti z prostředí škol.