home
logo facebook

O projektu

Plný název: „Nevzdáme to! III. aneb individuální i skupinové vzdělávání (doučování) dětí se sociálním znevýhodněním studenty pedagogických fakult“
(evid. číslo 005/DOUCOVANI_NNO/2023)

Realizace: od 17. 4. 2023 do 31. 12. 2023

Cílová skupina: Žáci čtyř pražských základních škol ohrožení sociálním vyloučením. Projektovými aktivitami vedoucími k prevenci školní neúspěšnosti podpoříme 125 takovýchto žáků.

Spolupracující školy:
ZŠ Palmovka (Praha 8)
ZŠ Brigádníků (Praha 10)
ZŠ Rakovského (Praha 12)
ZŠ Klausova (Praha 13)

Projekt je rozdělen do dvou hlavních aktivit:
a) Organizujeme program individuálního a skupinového doučování s min. časovou dotací 13 vyučovacích hodin v období od 17. dubna do 31. prosince 2023. Zapojujeme děti (žáky) z I. i II. stupně v prezenční i online formě.
b) Pracovníci projektu povedou doprovodnou komunikaci s každým zapojeným žákem a jeho rodinou či zákonným zástupcem v celkovém rozsahu min. 2 hodin během období realizace doučování.

Jednotlivými aktivitami budeme rozvíjet klíčové kompetence a gramotnosti žáků za využití charismat a zkušeností osob, které doučování povedou; půjde nám o prohloubení kontaktu se školou jako místem, které je k dětem přátelské. Naši pedagogové resp. studenti ped. fakult zajistí bohatý výchovně – vzdělávací program během individuálního resp. skupinového (preferovaně prezenčního či online) doučování.

Prostřednictvím individuálního a skupinového doučování (konaného ve škole po vyučování) a konzultacemi s rodiči doučováních žáků plánujeme snížit znevýhodnění žáků ohrožených soc. vyloučením (především žáků s odlišným mateřským jazykem popř. dalšími speciálně vzdělávacími potřebami) a posilovat vazbu mezi rodinou a školou.