home
logo facebook

Nevzdáme to! - předchozí projekty

Nevzdáme to!

 • Plný název: Nevzdáme to! : Podpora ohrožených dětí a jejich školní úspěšnosti prostřednictvím odpoledních klubů ve škole a intervence v rodině
 • Reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011217
 • Podpořeno: Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 • Realizace: od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022
 • Cílová skupina: Děti a mladí lidé ohrožení sociálním vyloučením, kteří potřebují podporu (zejména na úrovni preventivní) v naplnění svých vzdělávacích potřeb.

Spolupracující školy:

 • ZŠ Palmovka (Praha 8)
 • ZŠ Brigádníků (Praha 10)
 • ZŠ Olešská (Praha 10)
 • ZŠ Rakovského (Praha 12)
 • ZŠ Klausova (Praha 13)

Kluby podpory dětí ve škole i v rodině

Cílem projektu je zavedení nové, inovativní služby kombinující podporu dítěte ve škole, v mimoškolním prostředí i v rodině. Projekt nabízí kombinaci skupinové a individuální podpory ve školním i rodinném prostředí.

Prostřednictvím odpoledních klubů a intervencí v rodinách chce snížit znevýhodnění žáků ohrožených soc. vyloučením (především žáků s odlišným mateřským jazykem a dalšími speciálně vzdělávacími potřebami); pravidelná rodičovská setkání posilují vazbu mezi školou a rodinami.

Projekt je rozdělen do dvou hlavních aktivit:

 • Odpolední kluby ve škole: 3x týdně (např. PO, ST, PÁ)

Doučování a řešení aktuální potřeb: pomoc s úkoly, probíranou látkou atd; pro zapsané děti víceméně dobrovolné na cca 1 hodinu během každého klubu (variuje dle potřeby)

Průběžné rozvojové hodnocení postupu (portfolio žáka): pravidelné individuální doučování zaměřené na slabé stránky žáka, identifikované ve spolupráci s pedagogy. Pro zapsané děti je tento obsah povinný 1x týdně na cca 1 hodinu.

Volnočasová aktivita: hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků (např. zručnost, orientaci atd. i pohybové a sociální dovednosti); 1-2x měsíčně je místo klubu zážitková (integrační) aktivita: klubové děti mají handicap především v nedostatku zážitků oproti dětem, které jsou v ČR doma resp. dětem, kterým se rodiče zdravě věnují.

 • Individuální podpora žáků v rodinném prostředí a společná setkání rodičů

Individuální podpora žáků v rodinném prostředí: 2 * 2 hodiny týdně (např. ÚT, ČT): Intervenční balíček 12 hodin na žáka. Realizaci zajištují externí pedagogové ze školních klubů. Jde o intenzivní podporu, která je po jejím ukončení vyhodnocena; následně je navržen další postup. Žáci jsou doporučováni koordinátorem (internistou) po konzultacích s učiteli.

Společná setkání rodičů dětí zapsaných do klubů: setkání jsou 1x za ¼ roku v sobotu dopoledne s obědem (trvání cca 9.30 – 12.00 + oběd). Na setkáních prezentují kluboví pedagogové s podporou videí práci děti, především pak jejich žákovská portfolia.

Nevzdáme to! II

 • Plný název: „Nevzdáme to! III. aneb individuální i skupinové vzdělávání (doučování) dětí se sociálním znevýhodněním studenty pedagogických fakult“
 • Evid. číslo: 005/DOUCOVANI_NNO/2023
 • Podpořeno: MŠMT v rámci Národního plánu obnovy
 • Realizace: od 17. 4. 2023 do 31. 12. 2023
 • Cílová skupina: Žáci čtyř pražských základních škol ohrožení sociálním vyloučením. Projektovými aktivitami vedoucími k prevenci školní neúspěšnosti podpoříme 125 takovýchto žáků.

Spolupracující školy:

 • ZŠ Palmovka (Praha 8)
 • ZŠ Brigádníků (Praha 10)
 • ZŠ Rakovského (Praha 12)
 • ZŠ Klausova (Praha 13)

Projekt je rozdělen do dvou hlavních aktivit:
a) Organizujeme program individuálního a skupinového doučování s min. časovou dotací 13 vyučovacích hodin v období od 17. dubna do 31. prosince 2023. Zapojujeme děti (žáky) z I. i II. stupně v prezenční i online formě.
b) Pracovníci projektu povedou doprovodnou komunikaci s každým zapojeným žákem a jeho rodinou či zákonným zástupcem v celkovém rozsahu min. 2 hodin během období realizace doučování.

Jednotlivými aktivitami budeme rozvíjet klíčové kompetence a gramotnosti žáků za využití charismat a zkušeností osob, které doučování povedou; půjde nám o prohloubení kontaktu se školou jako místem, které je k dětem přátelské. Naši pedagogové resp. studenti ped. fakult zajistí bohatý výchovně – vzdělávací program během individuálního resp. skupinového (preferovaně prezenčního či online) doučování.

Prostřednictvím individuálního a skupinového doučování (konaného ve škole po vyučování) a konzultacemi s rodiči doučováních žáků plánujeme snížit znevýhodnění žáků ohrožených soc. vyloučením (především žáků s odlišným mateřským jazykem popř. dalšími speciálně vzdělávacími potřebami) a posilovat vazbu mezi rodinou a školou.