home
logo facebook

Kdo je asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a vykonává přímou pedagogickou činnost. 

Vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 2 odst.

1.  září 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 198/2012 Sb. o pedagogických pracovnících, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb. Novela se mj. dotýká asistentů pedagoga, a to konkrétně úrovně jejich dosaženého vzdělání. 

Současná legislativní úprava rozeznává dvě úrovně asistentů, které se liší i požadavky na jejich vzdělání:

a) asistent pedagoga, který vykonává „přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“ – takový asistent musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a základní pedagogickou kvalifikaci (alespoň kurz pro asistenty pedagoga);

b) asistenta pedagoga, který vykonává „přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích“ – takový asistent nemusí mít maturitu, stačí mu výuční list nebo i jen základní vzdělání, i zde je ale podmínkou minimální pedagogická kvalifikace (alespoň absolvování kurzu pro asistenty pedagoga).

Hlavní činnosti, které vykonává asistent pedagoga:

 • kooperace s pedagogickým týmem
 • pomoc žákům/žáku při: vstupu na základní školu / přizpůsobení se školnímu prostředí
 • komunikace s žáky i se zákonnými zástupci, je určitým prostředníkem mezi školou a rodinou žáka, pokud pochází z odlišného sociokulturního prostředí.
 • individuální práce s určeným žákem

Odbornou kvalifikaci získává:

 • absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga – Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
 • vyšším odborným vzděláním – příprava pedagogických asistentů nebo sociální pedagogika
 • vysokoškolským vzděláním – pedagogika, asistentství

Náplň práce asistenta pedagoga:

Konkrétní náplň práce – rozsah a rozpis jednotlivých činností pro asistenta pedagoga stanoví ředitel školy na základě podkladů a doporučení SPC, na základě skutečných potřeb žáka a na základě podmínek ve škole.

Vzorová náplň práce:

Pedagogická náplň

 • každodenní činnosti ve třídách dle rozpisu týdenního rozvrhu
 • pomoc žákům při pěstování základních norem chování ve školním prostředí
 • pomoc učitelům se žáky, které mají výukové a kázeňské problémy (obtížné chápání učiva, jazyková bariéra, konfliktní situace)
 • asistence v hodinách naukového a výchovného zaměření
 • spolupráce s učitelem ve vyučovacích předmětech, které jsou náročné na organizaci
 • samotná práce se žáky v době vyučování i mimo vyučování
 • individuální práce s určenými žáky ve vyučovacích hodinách pod vedením učitele
 • zajišťování dozorů nad žáky během vyučování i v době přestávek a odchodů žáků ze školy
 • doprovod žáků na akce mimo školu

Další povinnosti

 • příprava pomůcek a materiálů k výuce dle pokynů učitelů
 • podílení se na výzdobě učeben a dalších prostorů dle pokynů učitelů a potřeb školy
 • příprava soutěží, výstavek a exkurzí spolu s učiteli
 • vedení a organizace zájmových aktivit pro žáky
 • dle potřeby návštěvy rodin žáků sociálně znevýhodněných
 • spolupráce s organizacemi a občanskými sdruženími zaměřenými na problematiku národnostních menšin
 • účast dle možností na vzdělávacích akcích a programů pro asistenty, které jsou zaměřeny na nové metody a formy výchovné práce
 • účast na jednání výchovné komise
 • spolupráce s výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence sociálně patologických jevů
 • pomoc žákům při přípravě na vyučování
 • pomoc při řešení záškoláctví a výchovných problémů žáků

Platová třída:

Asistent pedagoga je zařazen do 4 – 9 platové třídy. Závisí na stupni vzdělání, dosažené kvalifikací a náplni práce, kterou asistent vykonává.