home
logo facebook

Kodex dobrovolníka

Dobrovolník věnuje nezištně část svého volného času ve prospěch druhých. Pomáhá sociálně znevýhodněným dětem a mladistvým překonávat jazykové, kulturní a sociální hendikepy a tím zvyšovat jejich šanci na kvalitní vzdělání.

Dobrovolník se zavazuje:

 • respektovat limity dítěte a stanovovat si společně s ním reálné cíle
 • nesnažit se o ovlivňování dítěte vlastním náboženským přesvědčením nebo filosofií
 • respektovat soukromí dítěte
 • neužívat fyzických trestů
 • dodržovat zásadu mlčenlivosti
 • zúčastňovat se pravidelně supervizních setkání a udržovat úzkou spolupráci s koordinátorem dobrovolníků

Dobrovolník si je vědom, že porušení některého z bodů této dohody může být důvodem k jeho uvolnění z programu.

Dobrovolník má právo:

 • být řádně vyškolen a vybrán pro činnost, při níž by nejlépe mohl uplatnit své znalosti a zkušenosti ve prospěch klienta a v níž by nalezl sám dostatečné uspokojení 
 • požadovat informace o dítěti, které mohou mít vliv na dobrovolnickou činnost týkající se dítěte
 • na ochranu osobních údajů poskytnutých organizaci podle zákona č. 101/2000 Sb. 
 • požadovat na organizaci pomůcky potřebné k dobrovolnické činnosti
 • obracet se kdykoli s dotazy a problémy na koordinátora dobrovolníků
 • odvolat domluvenou schůzku s dítětem z předem uvedených důvodů
 • požádat koordinátora dobrovolníků o výměnu dítěte nebo skupiny, pokud mu nebude v odůvodněných případech vyhovovat
 • ukončit dobrovolnickou činnost ze zřetele hodných důvodů